Makroiqtisadi göstəricilər


(2013-cü ilin yanvar-iyun ayları)27.07.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 975420,6 109,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2271,6 108,0
ABŞ dolları ilə 2894,9 108,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 459534,8 112,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 508267,4 109,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 91348,5 106,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 6700,8 110,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 22846,5 106,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 19513,6 106,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 425350,6 117,0*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 70339,3 116,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 230400,3 125,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
159043,8 107,3
idxalın ümumi həcmi 71356,5 2,0 dəfə
Əhalinin gəlirləri 730176,4 105,6
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1700,3 103,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 374,5 104,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108