Makroiqtisadi göstəricilər


(2013-cü ilin yanvar-may ayları)20.06.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-may ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-may ayları 2012-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 753949,4 112,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1757,0 111,4
ABŞ dolları ilə 2239,1 111,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 366642,4 112,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 407207,7 109,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 37257,1 104,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 5169,0 109,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 18379,9 106,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 15588,1 106,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 345208,8 117,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 56790,0 117,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 165971,2 131,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
103980,4 106,5
idxalın ümumi həcmi 61990,8 2,2 dəfə
Əhalinin gəlirləri 594313,6 106,4
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1385,2 104,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 374,1 104,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9091 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108