Makroiqtisadi göstəricilər


( 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları)20.05.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları 2012-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 564377,0 113,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1316,5 111,6
ABŞ dolları ilə 1677,7 111,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 274181,1 112,4*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 300546,7 109,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 30100,2 104,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 4178,8 109,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 14952,0 107,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 12709,1 106,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 261970,1 117,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 44055,9 117,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 128686,4 128,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
79690,3 106,0
idxalın ümumi həcmi 48996,1 197,3
Əhalinin gəlirləri 436090,8 109,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1017,3 107,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 373,2 104,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9192 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108