Makroiqtisadi göstəricilər


(2013-cü ilin yanvar-mart ayları)22.04.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-mart ayları 2012-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 415304,3 111,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 969,7 109,9
ABŞ dolları ilə 1235,6 110,1
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 207184,2 112,6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 222347,6 109,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 21153,3 104,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 3065,7 108,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 11231,3 107,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9514,1 106,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 186139,5 117,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 31841,2 117,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 76531,8 126,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
48853,6 105,3
idxalın ümumi həcmi 27678,2 199,1
Əhalinin gəlirləri 324742,3 108,9
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 756,2 106,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 372,0 105,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9293 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108