Makroiqtisadi göstəricilər


( 2013-cü ilin yanvar-fevral ayları )19.03.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-fevral ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-fevral ayları 2012-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 277226,2 110,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 647,7 109,2
ABŞ dolları ilə 825,3 109,4
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 140694,6 113,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 151658,2 109,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 11535,4 105,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 1632,9 108,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 7953,6 106,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 6818,1 106,2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 118897,8 117,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 20817,3 116,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 48956,4 126,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
34320,3 106,8
idxalın ümumi həcmi 14636,1 2,2 dəfə
Əhalinin gəlirləri 224494,8 112,3
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 524,6 110,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 371,5 105,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 9394 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108