Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü ilin yanvar ayı20.02.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar ayı(min manat) 2013-cü ilin yanvar ayı 2012-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 134197,8 112,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 313,8 111,6
ABŞ dolları ilə 399,8 111,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 78828,3 114,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 64233,3 110,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6405,8 104,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 809,4 108,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3342,6 106,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2752,1 105,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 56862,8 117,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 10356,5 116,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 23470,6 115,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
20288,6 104,1
idxalın ümumi həcmi 3182,0 3,7 dəfə
Əhalinin gəlirləri 93285,0 108,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 218,2 106,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 371,2 105,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 9495 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108