Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər ( 2012-ci il )30.01.2013

Müqayisə predmeti 2012-ci il (min manat) 2012-ci il 2011-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2103424,3 116,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4973,8 115,4
ABŞ dolları ilə 6331,2 116,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 799492,4 115,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 982264,7 120,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 318836,0 109,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 13952,4 109,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 42474,2 108,2
o cümlədən mobil rabitə üzrə 36231,4 107,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 975352,6 118,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 149734,9 116,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 450914,6 112,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
373482,4 115,8
idxalın ümumi həcmi 77432,2 99,0
Əhalinin gəlirləri 1623420,9 112,3
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3839,0 110,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 365,1 106,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9596 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108