Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər ( 2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları)20.12.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1856939,4 111,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4395,1 109,7
ABŞ dolları ilə 5592,5 110,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 737628,2 115,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 896597,2 112,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 276166,6 108,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 12314,4 110,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 40061,1 105,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 34370,2 104,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 874425,7 118,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 133940,5 116,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 385846,7 111,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
314141,1 114,4
idxalın ümumi həcmi 71705,6 98,6
Əhalinin gəlirləri 1468070,0 107,0
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3474,9 104,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 362,9 106,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9697 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108