Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər ( 2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)20.11.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1613469,8 110,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 3822,5 109,0
ABŞ dolları ilə 4864,0 109,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 668827,5 114,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 814163,7 110,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 265498,3 107,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 11232,9 110,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 36379,7 106,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 31229,5 105,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 765505,7 118,1*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 118070,6 115,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 341462,2 111,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
274086,4 108,8
idxalın ümumi həcmi 67375,8 121,4
Əhalinin gəlirləri 1263207,9 105,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2992,8 103,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 362,1 107,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 9798 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108