Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)06.11.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1421776,3 113,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 3371,5 111,9
ABŞ dolları ilə 4290,0 112,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 611899,6 115,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 731345,6 110,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 243989,8 107,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 10024,8 110,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 32874,3 106,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 28251,1 105,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 652055,0 117,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 101963,3 115,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 314221,4 108,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
252870,4 105,8
idxalın ümumi həcmi 61351,0 122,5
Əhalinin gəlirləri 1126087,1 106,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2670,3 104,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 361,2 107,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9899 100 101 102 103 104 105 106 107 108