Makroiqtisadi göstəricilər


2022-ci ilin yanvar-avqust ayları 21.09.2022

Müqayisə predmeti     2022-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 939 834,3 102,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 182,5 102,9
Sənaye məhsulu, min manat 797 859,7 102,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 674 786,0 101,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 354 489,8 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10 883,6 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 40 968,9 103,0
      o cümlədən
mobil rabitə 30 266,6 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 114 267,5 101,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 147 984,1 101,5*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 595,6** 109,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20