Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-may ayları19.06.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-may ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-may ayları  2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 838241,0 105,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1902,5 105,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 393990,3 103,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 422872,2 102,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 44768,5 106,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 5441,8 103,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 19180,8 102,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 15960,8 101,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 397792,1 105,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 62544,8 104,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 141844,5 85,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
122829,6 103,2
idxalın ümumi həcmi 19014,9 40,0
Əhalinin gəlirləri 645202,6 104,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1464,4 103,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 392,4 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7