Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-mart ayları23.04.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 535 968,4 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 174,3 101,5
Sənaye məhsulu, min manat 246 510,0 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 188 714,0 95,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 28 530,1 102,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3 433,0 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 13 102,2 103,3
o cümlədən mobil rabitə 10 431,0 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 307 738,6 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 44 618,2 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 65 956,2 107,5
o cümlədən
ixrac
53 423,9 100,2
idxal 12 532,3 155,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 433,2** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71