Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə 23.11.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 234 729,6 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 883,6 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 846 794,0 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 850 973,0 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 409 327,8 104,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13 821,1 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 45 313,1 102,8
o cümlədən mobil rabitə 37 015,7 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 484 163,8 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 197 877,9 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 380 853,9 101,6
o cümlədən
ixrac
331 029,9 100,2
idxal 49 824,0 112,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 462,7** 107,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27