Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-avqust ayları25.09.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 803 670,4 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 945,0 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 742 932,8 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 654 443,6 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 309 144,0 103,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10 809,3 102,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 35 522,0 103,2
o cümlədən mobil rabitə 28 898,1 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 074 471,6 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 144 572,8 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 325 495,0 102,5
o cümlədən
ixrac
285 764,9 100,2
idxal 39 730,1 122,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 454,5** 105,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27