Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları 07.02.2017

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları 2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 2582361,4 100,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5779,7 103,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 942944,7 101,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 997609,0 104,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 429448,4 106,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16082,7 101,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 48727,2 103,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 40258,0 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1506343,6 102,0*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 213651,4 103,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 463244,8 90,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
419120,8 101,1
idxalın ümumi həcmi 44124,0 45,1
Əhalinin gəlirləri 1825591,9 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 4085,9 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 411,7** 104,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73