Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-may ayları 21.06.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-may ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 985 236,4 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 157,3 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 441 725,0 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 399 082,0 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 54 392,8 102,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5 901,1 102,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 21 525,0 103,8
o cümlədən mobil rabitə 17 111,2 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 569 233,4 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 77 808,8 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 151 089,0 104,9
o cümlədən
ixrac
127 395,0 100,2
idxal 23 694,0 140,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 436,8** 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27