Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-iyul ayları21.08.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 545 776,4 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 382,4 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 636 155,1 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 587 447,3 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 244 713,5 103,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 9 220,0 102,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 31 205,5 103,8
o cümlədən mobil rabitə 25 213,3 102,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 879 394,7 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 119 548,8 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 253 361,0 101,7
o cümlədən
ixrac
221 587,8 100,2
idxal 31 773,2 113,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 449,3** 105,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28