Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 24.08.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1372970,0 101,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3080,5 104,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 591241,7 103,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 562200,3 100,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 213904,0 105,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 8632,8 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 28713,9 103,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 23691,6 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 708530,7 102,7*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 103365,7 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 240931,8 99,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
217654,5 102,2
idxalın ümumi həcmi 23277,3 79,8
Əhalinin gəlirləri 998783,6 102,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2240,9 101,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 406,8** 103,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73