Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-iyun ayları01.08.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1144207,5 102,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2568,4 104,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 511840,5 103,0*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 529511,6 100,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 117544,9 105,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7219,7 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 24660,4 103,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 20354,5 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 577981,0 102,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 84096,9 103,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 207098,0 99,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
188250,6 102,1
idxalın ümumi həcmi 18847,4 79,0
Əhalinin gəlirləri 811066,4 102,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1820,6 101,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 403,9** 102,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-may ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73