Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar ayı22.02.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 163 397,3 101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 360,7 103,3
Sənaye məhsulu, min manat 89 940,0 100,8*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 51 618,0 109,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 7 929,1 109,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 891,4 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 3 947,0 103,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2 992,0 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 91 059,3 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 305,5 100,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 26 144,6 105,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
23 902,1 100,3
idxalın ümumi həcmi 2 242,5 2,6 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,1 ** 101,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35