Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları19.12.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-noyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 421 714,8 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 329,5 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 899 617,0 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 927 993,0 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 411 443,8 104,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14 723,0 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 48 420,0 102,9
o cümlədən mobil rabitə 39 837,3 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 639 576,2 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 219 123,5 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 435 597,6 104,8
o cümlədən
ixrac
383 314,4 100,2
idxal 52 283,2 158,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27