Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-may ayları22.06.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-may ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 883063,0 101,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1983,1 104,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 410601,3 103,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 379900,0 89,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 47152,0 104,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5555,3 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 19805,3 103,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 16218,8 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 461793,7 102,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 67797,3 103,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 140698,2 99,2
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
125480,7 102,2
idxalın ümumi həcmi 15217,5 80,0
Əhalinin gəlirləri 658809,2 102,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1479,5 101,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 401,8** 102,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73