Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları20.10.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 005 227,5 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 416,8 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 800 260,4 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 779 920,0 101,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 352 466,0 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12 158,0 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 39 713,4 103,2
o cümlədən mobil rabitə 32 717,0 102,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 273 644,3 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 170 093,2 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 344 334,8 104,4
o cümlədən
ixrac
306 639,4 100,2
idxal 37 695,4 158,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27