Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-mart ayları25.04.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 478932,4 102,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1076,3 105,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 229269,5 101,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 199977,2 87,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 25218,5 104,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3249,1 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 12112,3 102,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9897,7 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 247442,8 102,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 38277,6 103,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 64199,5 108,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
52680,7 102,1
idxalın ümumi həcmi 11518,8 152,2
Əhalinin gəlirləri 354551,2 103,5
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 796,7 102,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 400,1** 102,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73