Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları18.12.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 357 217,1 101,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 227,8 103,7
Sənaye məhsulu, min manat 879 800,0 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 916 390,0 100,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 388 627,4 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14 474,0 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 47 048,2 101,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 39 127,0 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 583 468,2 100,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 213 321,7 101,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 415 628,2 100,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
382 549,3 101,0
idxalın ümumi həcmi 33 078,9 96,1
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 634 200,4 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 624,3 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 416,4 ** 101,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27