Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar ayı20.02.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar ayı (min manat) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 149359,8 100,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 335,9 103,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 86282,8 101,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 46901,5 69,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6954,7 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 861,2 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3649,7 100,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2900,8 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 73625,5 102,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 12382,8 103,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 25299,8 96,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
23596,2 101,2
idxalın ümumi həcmi 1703,6 58,7
Əhalinin gəlirləri 102259,0 101,4
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 230,0 100,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 399,5** 102,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2015-ci ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73