Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları30.01.2016

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2467422,4 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5581,1 102,1
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 916817,9 102,0*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 951196,5 102,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 402991,8 112,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 15898,3 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 46908,4 101,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 39454,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1276986,7 105,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 195829,5 103,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 512354,5 99,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
414420,6 101,4
idxalın ümumi həcmi 97933,9 90,0
Əhalinin gəlirləri 1804178,6 101,6
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 4080,9 100,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat** 395,6 101,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-noyabr ayları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73