Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 27.10.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 949 477,8 101,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 327,4 105,5
Sənaye məhsulu, min manat 781 430,5 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 768 502,3 100,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 334 397,9 103,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 11 927,0 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 38 500,1 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 31 976,6 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 229 575,2 101,4*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 165 218,5 101,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 329 821,4 99,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
306 027,3 101,3
idxalın ümumi həcmi 23 794,1 77,0
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 331 097,4 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2 954,7 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,5** 101,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27