Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-iyul ayları17.08.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları 2016-cı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1458392,3 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3240,2 105,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 604952,0 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 568505,8 101,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 223716,4 103,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 8794,9 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 29246,0 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 24122,9 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 829398,7 101,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 115302,8 101,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 238339,6 98,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
220484,0 101,3
idxalın ümumi həcmi 17855,6 76,7
Əhalinin gəlirləri 1010750,0 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2245,6 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,1** 101,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29