Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 24.07.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 310 168,7 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 847,6 101,7
Sənaye məhsulu, min manat 561 563,2 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 562 359,2 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 139 886,6 103,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7 562,0 98,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 27 615,8 103,1
      o cümlədən
mobil rabitə 22 037,2 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 711 095,1 98,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 95 529,0 97,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 222 735,5 101,6
     o cümlədən
ixrac 192 653,5 100,5
idxal 30 082,0 108,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 520,0** 118,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-may ayları göstəricisi
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27