Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 24.08.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1372970,0 101,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3080,5 104,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 591241,7 103,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 562200,3 100,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 213904,0 105,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 8632,8 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 28713,9 103,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 23691,6 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 708530,7 102,7*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 103365,7 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 240931,8 99,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
217654,5 102,2
idxalın ümumi həcmi 23277,3 79,8
Əhalinin gəlirləri 998783,6 102,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2240,9 101,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 406,8** 103,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58