Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-may ayları 22.06.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-may ayları 2017-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 959 712,8 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 116,7 102,6
Sənaye məhsulu, min manat 431 456,0 101,6*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 394 770,4 102,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 52 123,8 103,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5 760,0 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 20 746,0 102,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 16 822,0 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 560 823,9 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 76 922,2 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 144 070,2 106,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
127 140,7 100,1
idxalın ümumi həcmi 16 929,5 2,1 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,5 ** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73