Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-iyul ayları18.08.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-iyul ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-iyul ayları  2014-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1294428,2 105,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2935,9 106,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 566400,7 102,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 558821,4 100,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 202127,3 108,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 8471,8 102,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 27677,3 102,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 23289,5 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 608593,2 106,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 94927,2 104,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 242221,6 89,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
213061,1 105,8
idxalın ümumi həcmi 29160,5 41,9
Əhalinin gəlirləri 977244,0 105,3
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2216,5 104,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 392,8 102,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73