Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-aprel ayları18.05.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları  2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 622901,5 105,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1414,4 105,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 296656,1 103,6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 313378,2 102,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 33609,4 105,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 4418,2 103,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 15595,3 102,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 12953,2 100,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 295877,9 103,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 48466,7 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 105821,3 82,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
94780,7 101,4
idxalın ümumi həcmi 11040,6 31,0
Əhalinin gəlirləri 466984,9 104,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1060,4 103,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 392,2 103,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73