Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar ayı25.02.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar ayı (min manat) 2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 156914,0 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 349,2 104,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 88215,5 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 47120,5 100,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 7179,9 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 878,0 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3810,5 104,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2950,7 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 84800,6 101,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 13639,1 102,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 24681,3 97,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
23830,6 101,0
idxalın ümumi həcmi 850,7 49,9
Əhalinin gəlirləri 103537,2 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 230,4 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 413,2** 103,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334