Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları20.12.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarının      2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2081307,5 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4758,4 100,8
ABŞ dolları ilə 6067,1 100,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 812920,4 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 833708,0 87,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 303855,0 105,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 13764,4 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 43654,9 102,5
o cümlədən mobil rabitə üzrə 36866,7 101,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1034670,9 101,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 167620,8 103,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 447291,8 102,8
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
350490,3 106,7
idxalın ümumi həcmi 96801,5 90,8
Əhalinin gəlirləri 1567610,0 102,0
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3583,9 100,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 388,5 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73