Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü il30.01.2014

Müqayisə predmeti 2013-cü il (min manat) 2013-cü il 2012-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2338927,7 110,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 5423,0 109,0
ABŞ dolları ilə 6911,8 109,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 862870,5 106,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1037748,4 105,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 337127,2 106,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 15280,2 109,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 45051,9 106,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 38386,2 105,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1108699,1 111,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 180737,6 116,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 511988,9 113,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
402415,6 107,7
idxalın ümumi həcmi 109573,3 141,5
Əhalinin gəlirləri 1737057,9 107,0
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 4027,5 104,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 376,6 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73