Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-fevral ayları19.03.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 345 898,8 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 763,4 103,2
Sənaye məhsulu, min manat 168 409,0 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 100 913,0 104,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 14 610,1 103,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 783,3 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 9 009,4 102,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 7 326,0 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 193 563,9 100,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 015,7 100,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 41 786,3 108,8
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
36 750,2 100,2
idxalın ümumi həcmi 5 036,1 2,9 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,2 ** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73