Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 23.12.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 556 981,8 101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 550,2 102,0
Sənaye məhsulu, min manat 967 182,3 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 948 959,9 101,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 458 007,2 104,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14 840,8 98,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 52 039,2 104,7
      o cümlədən
mobil rabitə 41 250,6 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 672 066,8 99,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 221 335,1 99,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 450 839,2 103,0
     o cümlədən
ixrac 387 539,9 100,8
idxal 63 299,3 119,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 529,8** 113,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 67