Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar ayı22.02.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 173 071,9 101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 376,4 102,0
Sənaye məhsulu, min manat 93 691,7 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 37 013,2 101,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 8 642,6 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 920,3 101,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 4 073,8 101,2
      o cümlədən
mobil rabitə 3 180,6 103,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 93 832,4 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 644,1 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 32 828,5 110,5
     o cümlədən
ixrac 24 045,8 100,4
idxal 8 782,7 152,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 484,8** 112,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27