Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-aprel ayları25.05.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 687332,5 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1528,8 104,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 315220,5 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 279540,0 101,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 36919,5 102,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4572,5 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 16414,0 102,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 13357,0 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 401436,0 101,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 57995,6 101,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 102673,8 94,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
97921,4 101,2
idxalın ümumi həcmi 4752,4 40,4
Əhalinin gəlirləri 483601,5 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1075,6 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 413,9** 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73