Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin
"2008-2012-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında
S Ə R Ə N C A M I


Naxçıvan Muxtar Respublikasının dinamik sosial-iqtisadi inkişafını, cəmiyyətin bütün sahələrində baş verən dəyişiklikləri əks etdirən statistik göstəricilər sisteminin müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1.   "2008-2012-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2.   Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə rəhbərlik və tədbirlərin icrası zamanı müvafiq təşkilatlarla işlərin əlaqələndirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə edilsin.
3.   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi bu Sərəncamın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramının icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə məlumat versin.
4.   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, növbəti illərdə muxtar respublikanın dövlət büdcəsinin layihələri tərtib edilərkən bu Sərəncamın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan vəsaitin ayrılmasını təmin etsin.
5.   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
6.   Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Vasif TALIBOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri

Naxçıvan şəhəri, 12 yanvar 2008-ci ilNaxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2008-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir


2008-2012-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair
D Ö V L Ə T    P R O Q R A M I
     "2008-2012-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı" (bundan sonra Dövlət Proqramı) son illər muxtar respublikada aparılan iqtisadi islahatların davamıdır. Dövlət Proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə informasiya təminatının yaxşılaşdırılması, aparılan islahatları hərtərəfli əks etdirən statistik göstəricilər sisteminin müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması məqsədini daşıyır.
     Statistika sisteminin inkişafında keyfiyyətli dəyişikliklərə bu sahənin texnoloji modernləşdirilməsi, yeni informasiya texnologiyalarının, idarəetmədə yeni metodların tətbiqi və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolu ilə nail olunacaqdır.
     Dövlət Proqramının başlıca vəzifələri aşağıdakıların icrasını təmin etməkdir:
  • açıq statistik məlumatlara girişin sadəliyi və bütün maraqlı istifadəçilər üçün onların formalaşdırma metodologiyalarının şəffaflığı;
  • statistika sistemi göstəricilərinin, onların formalaşdırma metodlarının müəyyənləşdirilməsində beynəlxalq statistik standartların və təsnifatların tətbiqinin daha da genişləndirilməsi;
  • statistika təcrübəsində elmin müasir nailiyyətlərindən istifadə;
  • respondentlərə düşən statistik məlumat yükünün azaldılması;
  • muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin çevik hesablanması üçün metodoloji əsasların yeniləşdirilməsi;
  • müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə etməklə, statistik məlumatların toplanması, formalaşdırılması, saxlanması və yayılmasının təkmilləşdirilməsi;
  • dövlət hakimiyyəti orqanlarının statistik məlumat ehtiyatlarının inteqrasiyası;
  • rəsmi statistika məlumatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
  • respondentlərdən alınan ilkin statistik məlumatların konfidensiallığının təmin edilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi.
     Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi statistik metodologiyanın yeniləşdirilməsinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial, iqtisadi, demoqrafik və ekoloji vəziyyəti haqqında dolğun, düzgün və elmi cəhətdən əsaslandırılmış, eləcə də beynəlxalq statistika standartlarına cavab verən rəsmi statistik məlumatların əldə edilməsinə, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının statistik məlumat ehtiyatlarının birləşdirilməsinə, idarələrarası qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin inkişafına imkan yaradacaqdır.
     Nəzərdə tutulan vəzifələrin həyata keçirilməsi, muxtar respublika miqyasında bütün statistik məlumat ehtiyatlarının inteqrasiyası əsasında dövlət hakimiyyəti orqanlarının statistik məlumat sisteminin yaradılması ilə nəticələnəcəkdir.
     Statistika işlərinə xərclərin və respondentlərə düşən məlumat yükünün azalmasını təmin edən seçmə müayinələrin geniş tətbiqi məlumatların inzibati mənbələrindən maksimum istifadə etməklə, muxtar respublika iqtisadiyyatında baş verən hadisələr üzərində statistik müşahidələrin təşkilində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
     Bu gün statistika işinin müasir standartlar səviyyəsində yerinə yetirilməsi yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqini zəruri edir. Bununla bağlı internet və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə, statistik məlumatların toplanması, işlənməsi, saxlanması və təqdim edilməsi sisteminin modernləşdirilməsi üçün kompleks işlərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur.
     Proqramın icrası statistik məlumat respondentləri və istifadəçilərinin qarşılıqlı əlaqə kanallarının formalaşdırılmasına, məlumat ehtiyatlarının qorunmasına, xüsusən də məlumat bazalarına icazəsiz girişlərdən müdafiəni təmin etməklə, statistik məlumat istifadəçilərinin tələblərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verəcəkdir.
     Proqram üzrə tədbirlər 10 bölmədə qruplaşdırılmışdır.
     I-III bölmələr statistikanın yeni istiqamətlərinin yaradılmasını və ənənəvi istiqamətlərin təkmilləşdirilməsini birləşdirməklə, real, xarici və sosial sektorları əhatə edir.
     Statistikanın göstərilən istiqamətlərinin inkişafı Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının cari vəziyyətinin, xarici və daxili şəraitin dəyişməsinin, sosial-iqtisadi inkişafın meyil və amillərinin aşkara çıxarılmasının, makroiqtisadi göstəricilərin təkmilləşdirilməsi və məlumat bazasının inkişaf etdirilməsi yolu ilə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının uzun, orta və qısamüddətli dövrlər üçün etibarlı layihə və proqnozlarının işlənib hazırlanmasına, sosial-iqtisadi siyasət sahəsində qəbul edilmiş qərarların səmərəliliyinin yüksəldilməsinə imkan yaradacaqdır.
     Real sektor statistikası sahəsində statistik müşahidələrin, göstəricilərin və onların metodologiyasının təkmilləşdirilməsi çərçivəsində müəssisələr statistikasının gələcək inkişafı üzrə informasiya axınının optimallaşdırılmasına, statistik məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və iqtisadi fəaliyyətin ayrı-ayrı sahələrinin inkişafının xarakterizə olunmasına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Bunun üçün təsərrüfat subyektinin növündən asılı olaraq, müşahidənin müxtəlif metodlarının tətbiqinə əsaslanan statistik müşahidənin birləşmiş (inteqrasiya olunmuş) sisteminin yaradılması, kiçik sahibkarlıq subyektləri üzərində statistik müşahidənin təkmilləşdirilməsi, müəssisələrin struktur statistikasının yaradılması, muxtar respublika rəhbərliyinə, sahibkarlara, elmi işçilərə və ictimaiyyətə biznes mühiti haqqında dolğun informasiyanın çatdırılması məqsədilə konyunktur sorğuların mütəmadi keçirilməsi, sahibkarlara düşən informasiya yükünün azaldılması nəzərdə tutulur.
     Energetika statistikasının islahatı muxtar respublikanın energetika sektorunda baş verən proseslərin izlənməsi və öyrənilməsi, bu sahədə düzgün qərarların, qısa və uzunmüddətli strategiyanın qəbul olunması, prioritet və perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi, energetika ehtiyatlarının idarə olunmasına yönəldilmiş dövlət siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün enerji balansının strukturu və tərtibi metodologiyasının təkmilləşdirilməsi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri statistikasının yaradılması, zəruri statistik məlumatların əldə olunması istiqamətində aparılacaqdır.
     Kənd təsərrüfatı statistikasında beynəlxalq təcrübələr nəzərə alınmaqla, çoxillik əkmələrin, bağçılıq təsərrüfatlarının müayinəsi, cins mal-qara və quşların uçotu metodologiyasının hazırlanması və tətbiq edilməsi, bitkiçilik məhsullarının yetişdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının seçiminə təsir göstərən amillərin öyrənilməsi və kəndin sosial-iqtisadi inkişafı üzərində statistik müşahidələrin təşkili planlaşdırılır.
     Tikinti fəaliyyətini hərtərəfli xarakterizə edən statistik müşahidənin bütöv sisteminin yaradılması tikintidə baş verən proseslərin obyektiv xüsusiyyətlərinin əldə edilməsini nəzərdə tutur. Bu, tikintiyə icazənin verilməsi anından obyektin tikintisinin başa çatdırılmasına qədər, həmin tikintinin vəziyyəti, tikilən mənzillərin keyfiyyəti və texniki xüsusiyyətləri haqqında və digər məlumatlara malik olmağa imkan verəcəkdir.
     Mənzil-kommunal təsərrüfatı sektorunda islahatların statistik informasiya təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ipoteka, habelə fərdi mənzil tikintisinin kreditləşdirilməsi və s. haqqında məlumatların əldə edilməsi üçün monitorinqin təşkili nəzərdə tutulur.
     Nəqliyyat-yol kompleksi, onun infrastrukturunun vəziyyəti və inkişafı sahəsində mövcud statistika məlumatlarının unifikasiyası və sistemləşdirilməsi, elektron informasiya bazasının yaradılması, muxtar respublikanın avtomobil yollarının siyahıya alınması, fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla, yük avtomobili statistikasının təkmilləşdirilməsi kimi işlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
     İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında müstəsna rolu olan və sosial-iqtisadi həyatın əsas sahələrinə ciddi nüfuz etmiş informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi səviyyəsinin öyrənilməsinin rəsmi statistikanın prioritetlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq, informasiya cəmiyyəti üzrə statistik məlumat bazasının yaradılması və onun metodologiyasının hazırlanması, beynəlxalq şəbəkəyə çıxış imkanları və onlardan istifadənin məqsəd və xarakterinin statistik öyrənilməsi, elektron ticarətin metodologiyasının hazırlanması və statistikanın təşkili nəzərdə tutulur.
     Turizm statistikası sahəsində turizmin mövcud inkişafının kompleks xarakterizə olunmasını təmin edən göstəricilər sistemi, beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, turizm sahəsində seçmə müayinələrin keçirilməsinin təşkilinə dair metodologiya hazırlanacaq və turizmin ayrı-ayrı sahələrində statistik müayinələrin aparılması təşkil ediləcəkdir.
     Əmək statistikası sahəsində işlərin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının meyarlarına tam uyğunlaşdırılması, iş vaxtının yeni indikatorlarının işlənib hazırlanması, məşğul əhalinin iş vaxtının, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin iqtisadi əmək fəaliyyətinə cəlb olunması şərtləri barədə statistik tədqiqatların keçirilməsi nəzərdə tutulur.
     Maliyyə statistikasının mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları səviyyəsində yenidən qurulması, maliyyə aktiv və passivlərinin iqtisadiyyatın sektorları arasında bölüşdürülməsini əks etdirən maliyyə hesabının tərtibi, holdinq, maliyyə-sənaye qrupları, transmilli korporasiyaların fəaliyyətinin statistik öyrənilməsi həyata keçiriləcəkdir.
     Qiymət statistikası sahəsində "Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 31 may tarixli 242 nömrəli fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə ticarət şəbəkəsində qiymət artımına təsir göstərən amillərin aşkar edilməsinə dair statistik müayinənin aparılması, dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymət və tariflərin uçotu üzrə metodologiyanın yaradılması, istehsalçı qiymətlərinin uçotunun aparılması üzrə metodologiyanın təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
     Xarici sektor statistikası sahəsinin əsas vəzifəsi muxtar respublikanın tədiyyə balansının yaxşılaşdırılmasından, habelə xarici ticarət statistikasının elektron informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə xarici investisiyalar üzrə göstəricilərin, o cümlədən dövlət öhdəliyi yaratmayan xarici borcalmaların statistikasının aparılmasına dair metodologiyanın hazırlanması, xarici ticarətin elektron məlumat bazasına bütün istifadəçilərin sərbəst girişinin təmin edilməsi, fiziki şəxslər tərəfindən gömrük yük bəyannaməsinin tərtib edilməsi tələb olunmayan, idxal və ixrac edilən malların həcminin (dəyərinin) müəyyənləşdirilməsi metodologiyasının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
     Sosial sektor statistikası sahəsində təhsil statistikasının və onun informasiya bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə ümumtəhsil məktəblərinin qış mövsümünə hazırlığı, onların maddi-texniki bazasının vəziyyətinin və pedaqoji kadrlarla təminatının öyrənilməsi, səhiyyə müəssisələrinin maddi təchizatı və orada göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə dair statistik tədqiqatın keçirilməsi, səhiyyə statistikası üzrə məlumatların toplanmasının elektron şəbəkəsinin yaradılması, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi üçün investisiya qoyuluşu ilə bağlı statistik müayinənin təşkili, muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafını əks etdirən statistik göstəricilər sisteminin hazırlanması, habelə sosial statistika üzrə digər işlər həyata keçiriləcəkdir.
     IV bölmə rəsmi statistikanın məlumat sistemində iqtisadi-statistik təsnifatlar sisteminin inkişafına həsr olunmuşdur. Belə ki, burada qüvvədə olan təsnifatların təkmilləşdirilməsi və yenilərinin hazırlanması üçün təkliflərin verilməsi, iqtisadiyyatda təsnifatların tətbiqi mexanizminin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq iqtisadi təsnifatlarla uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə investisiya, aralıq və istehlak malları, ətraf mühitin mühafizəsi üçün zəkilən xərclərin, bələdiyyə ərazilərinin, məşğulluq, iqtisadi fəaliyyət növlərinin, məhsul və sənaye məhsullarının təsnifatlarının işlənməsi və ya onların yeni versiyalarının hazırlanması üçün təkliflər veriləcəkdir.
     V bölmə statistik müşahidələrin müasir metodlarının tətbiqi əsasında respondentlərə düşən məlumat yükünün minimuma endirilməsinə yönəldilmişdir. Seçmə müayinələrin geniş tətbiqi statistik işlərin həyata keçirilməsi üçün vaxtın, xərclərin və respondentlərə düşən məlumat yükünün azaldılmasını təmin edəcəkdir. Ehtimal seçmə prinsiplərinə əsaslanan seçmə metodunun tətbiqi bütün məcmu barəsində elmi əsaslandırılmış nəticələri çıxarmağa və bununla yanaşı, alınmış nəticələrin dəqiqliyi üzərində statistik nəzarətin həyata keçirilməsinə imkan verəcək, gələcəkdə bu cür müayinələrin sayı xeyli artacaq və onlar iqtisadiyyatın bütün sektorlarında tətbiq olunacaqdır.
     Dövlət hakimiyyəti orqanlarının inzibati məlumatlarından istifadə təcrübəsinin genişləndirilməsi də respondentlərə düşən məlumat yükünün azaldılmasına yönəldilmişdir. Bu məsələlərlə bağlı təsərrüfat subyektləri tərəfindən hesabatların elektron formada təqdim olunması proqramlarının və digər əyani vasitələrin hazırlanması, statistika orqanlarına müəssisə və təşkilatlardan (kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla) kağız formada daxil olan hesabatların elektron formaya keçirilməsi məsələləri həll ediləcəkdir.
     VI bölmə dövlət hakimiyyəti orqanlarının hazırladığı statistik informasiya resurslarının inteqrasiya və harmonizasiyasına (uyğunlaşdırılmasına) yönəlmiş tədbirlərdən ibarətdir. Müasir dövrdə dövlət səviyyəsində bütün statistik informasiya ehtiyatlarının inteqrasiyası məsələlərinin həll olunması əsasında statistik məlumatların vaxtında əldə edilməsini, keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etmək üçün vahid statistik informasiya təminatı sisteminin təşkili zərurəti yaranmışdır. Bu, iqtisadiyyatın və sosial sferanın vəziyyəti və inkişaf dinamikasının təhlili, bütün sahələrdə idarəetmə və proqnozlaşdırma məsələlərinin həllində səmərəliliyi artırmaq məqsədini daşıyır. Bu bölmə daxilində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya sistemlərinin texnoloji və texniki uyğunlaşmasına nail olunacaq, dövlət idarəetmə orqanları arasında elektron məlumat mübadiləsi yaradılacaqdır.
     VII bölmə müasir informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi əsasında rəsmi statistika orqanlarında statistik informasiyanın yığılması, işlənməsi, saxlanması və yayılması sisteminin yeniləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bu, mikroməlumat bazalarının formalaşması üçün əsas yaradacaqdır. İnternet texnologiyalarının tətbiqi statistik məlumatlara təcili daxilolma imkanlarının genişləndirilməsinə, istifadəçilərin sayının artmasına və xidmətin yeni keyfiyyət səviyyəsinə çatdırılmasına xidmət edəcəkdir. Bununla yanaşı, yeni texnologiyanın tətbiqinə yönəlmiş qərarlar əsasında mütəxəssislərin bütün iş yerlərinin avtomatlaşdırılması, onların müasir texniki və proqram vasitələri ilə yenidən təchiz olunması və dövlət statistika orqanlarında məlumatın işlənməsinin yeni texnoloji strukturunun, habelə Dövlət Statistika Komitəsində elektron kitabxananın yaradılması planlaşdırılır. Məlumat ehtiyatlarının əsasını məlumat şəbəkəsi vasitəsi ilə statistik məlumatların toplanması, formalaşdırılması, saxlanması və yayılması təşkil etdiyindən, mütəxəssislərin və texniki heyətin biliklərinin təkmilləşdirilməsi məsələsinə də diqqət yetiriləcəkdir.
     VIII bölmə statistik informasiya istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə sisteminin inkişafına yönəlmişdir. Müasir texnologiyaların tətbiqi rəsmi statistika məlumatlarının istifadəçilərə çatdırılmasının çevikliyini artırmağa imkan verir. Qarşılıqlı məlumat əlaqəsi prosesində statistik məlumat istifadəçiləri ilə əks əlaqə kanalının qurulması dövlət statistika orqanlarına statistik məlumatlara tələbat dərəcəsini qiymətləndirməyə, statistik məlumatların yayılması üçün yeni yanaşmaları hazırlamağa imkan verəcəkdir.
     IX bölmə beynəlxalq seminarlarda, konfranslarda iştirakı nəzərdə tutur ki, bu da muxtar respublikada rəsmi statistikanın inkişafına xidmət edəcəkdir.
     X bölmə yerli statistika orqanlarında iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, bir sıra rayonlarda inzibati binaların inşası və ya yenidən qurulmasına yönəldilmişdir.
     Dövlət Proqramının dövlət büdcəsində Dövlət Statistika Komitəsinə nəzərdə tutulan vəsait və qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmin vəsaitlərdən statistikanın ənənəvi istiqamətlərinin statistik metodologiyasının təkmilləşdirilməsi, onun yeni istiqamətlərinin inkişafı, hesablama texnikasının, telekommunikasiya və digər avadanlıqların, proqram təminatının əldə edilməsi üçün istifadə ediləcəkdir.


2008-2012-ci İLLƏRDƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA RƏSMİ STATİSTİKANIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ
DAİR DÖVLƏT PROQRAMININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ
T Ə D B İ R L Ə R     P L A N I

I. Real sektor statistikası sahəsində statistik müşahidələrin, statistik göstəricilərin və
onların metodologiyasının təkmilləşdirilməsi

Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
1.1. İnteqrasiya olunmuş statistik hesabat sisteminin hesabat formalarının hazırlanması Müəssisələrin fəaliyyəti üzərində rəsmi statistik müşahidə metodlarının təkmilləşdirilməsi Müxtəlif iqtisadi fəaliyyət növlərini təmsil edən təsərrüfat subyektləri üzrə müəssisələr statistikasının unifikasiya olunmuş göstəricilərinin əldə edilməsi Dövlət Statistika Komitəsi 2009-2010-cu illər
1.2. Respondentlərin natamam ilkin məlumatlarını şərti hesablama
metodları əsasında tamamlamaq üçün elmi, metodoloji konsepsiyanın hazırlanması
Xüsusi proqram təminatı vasitələrini tətbiq etməklə, statistik
məlumatların işlənməsi prosesində məlumatların redaktəsi
Beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq müəssisələr
statistikası məlumatlarının yaradılması
Dövlət Statistika Komitəsi 2009-2010-cu illər
1.3. İstehsalatda istehlak statistikasının yaradılması İqtisadiyyatın sektorları arasında istehsal və xidmət axınlarının
statistik öyrənilməsi
Makroiqtisadi göstəricilərin  tətbiqi üçün daha müfəssəl məlumatların olması Dövlət Statistika Komitəsi 2010-cu il
1.4. İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı, fəaliyyət növləri üzrə məhsul təsnifatı və sənaye məhsullarının statistik təsnifatının yeni versiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar istehsal və xidmət statistikasının təkmilləşdirilməsi Avropa təsnifatlar sistemində baş vermiş dəyişikliklərə müvafiq olaraq təsnifatların və metodologiyanın təkmilləşdirilməsi İqtisadi fəaliyyət növlərinin
təsnifatı, iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məhsul təsnifatı və sənaye məhsullarının statistik təsnifatının yeni versiyalarına uyğun olaraq,
yeni strukturda işlənilmiş istehsal
və xidmət statistikası
məlumatlarının mövcudluğu
Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
2009-2010-cu illər
1.5. Ev təsərrüfatlarının sənaye fəaliyyətinin statistik öyrənilməsi Sənayenin qeyri-formal sektoruna dair statistik müşahidənin  təkmilləşdiriməsi, sənaye fəaliyyətinin statistik uçotla tam  əhatə olunması Ev təsərrüfatlarında sənaye məhsullarının istehsalı, istehlakı və satışına dair və digər yeni statistik məlumatların əldə edilməsi,
müayinə nəticələrinin nəşri
Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
2008-ci il
1.6. Müəssisələrin struktur statistikasının
yaradılması
Statistika təcrübəsində müəssisələr statistikası atributlarının tam tətbiqinə nail olunması Sahibkarlara düşən statistika yükünün azaldılması, “müəssisə”
müşahidə vahidindən aşağı səviyyədə olan statistik vahidlər barədə yeni məlumatların əldə olunması, müəssisələrin yaradılması və ləğv edilməsi hallarının səbəblər üzrə təsnifləşdirilməsi və  sahibkarlığın inkişafına mane olan səbəblərin aşkar edilməsi
Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
2009-cu il
1.7. Müəssisələr statistikası çərçivəsində keyfiyyət göstəriciləri statistikasının yaradılması, mütəmadi konyunktur sorğularının keçirilməsi Muxtar respublika rəhbərliyinə, sahibkarlara, elmi təşkilatlara və ictimaiyyətə muxtar respublikadakı biznes mühiti barədə informasiyanın çatdırılması İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə statistik məlumatların mövcudluğu 
və nəşri, sahibkarlıq əminliyi indeksinin hazırlanması və nəşri
Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər ərzində hər rüb
1.8. Sahibkarlara düşən informasiya
yükünün müəyyənləşdirilməsinə dair
statistik müayinənin təşkili
Sahibkarlığın inkişafına yardım göstərilməsi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının tələbi ilə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən tərtib olunan hesabatların məlumatlarının həcminin, informasiya yükünün müəyyənləşdirilməsi Müayinə nəticələrinin nəşri, sahibkarlara düşən informasiya yükünün optimallaşdırılması haqqında, habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin yaxşılaşdırılmasına dair təkliflərin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim
olunması  
Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
2008-ci il
1.9. Sənaye müəssisələrinin istehsal güclərindən istifadə olunmasına dair statistik tədqiqatların təşkili və avadanlıqların yaş strukturunun öyrənilməsi Sənaye müəssisələrində mövcud istehsal potensialından istifadənin statistik öyrənilməsi, ehtiyatların aşkar edilməsi Müayinə nəticələrinin nəşri, sənaye müəssisələrində istehsal potensialından istifadəni xarakterizə edən məlumatların hazırlanması və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim
olunması  
Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
2010-cu il
1.10. Energetika statistikasına dair metodoloji vəsaitin hazırlanması Energetika  statistikasının mahiyyəti, mənbəyi, müşahidə üsulları, bu sahədə tətbiq olunan tərif və izahları əhatə etməklə, energetika statistikasının təkmilləşdirilməsi   Statistika məlumatlarının bütün istifadəçiləri üçün energetika statistikasının metodologiyasına
açıq girişin təmin edilməsi
Dövlət Statistika Komitəsi 2008-ci il
1.11. Enerji balansının yeni, müasir beynəlxalq tələblərə cavab verən strukturda hazırlanması və təkmilləşdirilməsi Energetika statistikasının beynəlxalq
statistika standartlarına uyğun islahatı. Enerji balansı göstəriciləri
ilə inkişaf etmiş ölkələrin enerji balansı göstəricilərinin birbaşa müqayisəliliyinə nail olunması
Energetika sektorunda baş verən proseslərin öyrənilməsi, bu sahədə qərarların, strategiyaların qəbul olunması, prioritet və
perspektivlərin
müəyyənləşdirilməsi, energetika ehtiyatlarının idarə olunmasına yönəlmiş dövlət siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün zəruri statistik məlumatların mövcudluğu. Milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, muxtar respublikada energetika statistikası sahəsində beynəlxalq göstəricilərə uyğun energetika məhsullarının istehsalı, hərəkəti və son istehlakını özündə ehtiva edən təkmil enerji balansının qurulması
Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2010-cu illər
1.12. Energetika üzrə rəsmi statistik hesabatların yenidən tərtib edilməsi, mövcud göstəricilərin tərkibinə yenidən baxılması, metodoloji tövsiyələrin hazırlanması Mövcud energetika statistikası hesabatları və metodologiyasının beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması, göstəricilərin formalaşma metodologiyasının təkmilləşdirilməsi Energetika statistikasının
tələblərinə uyğun olaraq və enerji balansının qurulması üçün zəruri məlumatların mövcudluğu
Dövlət Statistika Komitəsi 2008-ci il
1.13. Energetika statistikasının  əsas göstəricilər sisteminin  təkmilləşdirilməsi Energetika statistikası göstəricilərinin beynəlxalq göstəricilər ilə harmonizasiyası (uyğunlaşdırılması) Muxtar respublikanın enerji potensialından istifadə olunmasının səmərəliliyinin müəyyən edilməsi, enerji istehlakının müxtəlif analitik (adambaşına, ÜDM-ə nisbətdə enerji istehlakı, enerji ehtiyatlarının əhalinin sayına nisbəti və s.) göstəricilərinin hesablanması üçün metodoloji əsasların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
1.14. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri statistikasının yaradılması və təkmilləşdirilməsi Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə statistik
məlumatların əldə edilməsi
Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə yeni statistik
məlumatların mövcudluğu, enerji balansının tərtibi üçün zəruri məlumatların əldə edilməsi
Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Energetika Agentliyi 2010-2011-ci illər
1.15. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının energetikası” sərlövhəli statistik məcmuənin hazırlanması Energetika sektorunun şəffaflığını artırmaq, energetika məhsullarının istehsal və istehlak strukturunda baş verən meyillərin statistik tədqiqini həyata keçirməklə, energetika sektorunun  inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, qərarların qəbul edilməsində hökumətin statistik məlumatlarla təmin
edilməsi  
Energetika üzrə statistik məlumatların sistemləşdirilməsi və təhlili, bu məlumatların hökumətə
və digər istifadəçilərə təqdim
edilməsi
Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Energetika Agentliyi 2009-cu il
1.16. Ailə kəndli təsərrüfatlarının fəaliyyətinin statistik öyrənilməsi Ailə kəndli təsərrüfatlarının kənd təsərrüfatı fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumatların əldə edilməsi, seçmə statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının
təkmilləşdirilməsi
Ailə kəndli təsərrüfatlarının
fəaliyyəti haqqında daha etibarlı və dolğun statistik məlumatların işlənib hazırlanması, müşahidə
nəticələrinin nəşri
Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
1.17. Çoxillik əkmələrin müayinə metodologiyasının hazırlanması, müayinənin keçirilməsi Çoxillik əkmələr üzrə məlumat istifadəçilərinin dolğun
məlumatlarla təmin edilməsi
Çoxillik əkmələrin sortuna və
yaşına görə, habelə digər
aqronomik göstəricilərə görə yeni
məlumatların hazırlanması, keçirilmiş müayinələrin
nəticələrinin nəşri
Dövlət Statistika Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2009-2010-cu illər
1.18. Bağçılıq təsərrüfatlarının fəaliyyətinin statistik müşahidəsi Kənd təsərrüfatının ümumi məhsuluna  dair statistika məlumatlarının  dolğunluğunun təmin edilməsi İstehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi haqqında  daha təkmil məlumatların hazırlanması, aparılmış müşahidələrin nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi 2011-ci il
1.19. Cins mal-qara və quşların uçotu metodologiyasının hazırlanması və uçotun keçirilməsi Sürünün tərkibində cins mal-qara və quşların xüsusi çəkisinin müəyyənləşdirilməsi Mal-qara və quşların cinslərə görə dəqiqləşdirilmiş sayı  haqqında məlumatın mövcudluğu, keçirilmiş uçotun nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2012-ci il
1.20. Dekorativ məhsulların istehsalına dair metodologiyanın hazırlanması və  müayinənin keçirilməsi Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu məlumatlarının  dolğunluğunun təmin edilməsi Dekorativ bitkilər üzrə məhsulun həcminə dair yeni məlumatların mövcudluğu, keçirilmiş müayinələrin nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi 2011-ci il
1.21. Kənd təsərrüfatı üzrə iqtisadi göstəricilərin öyrənilməsinə dair proqram  və metodologiyanın hazırlanması və müayinənin keçirilməsi Kənd təsərrüfatı üzrə statistik məlumatların dolğunluğunun təmin olunması Kənd təsərrüfatını ümumi  xarakterizə edən iqtisadi göstəricilər üzrə məlumatların əldə edilməsi və Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
1.22. Tikinti məhsulunun uçotu üzrə statistik müşahidənin metodoloji sənədlərinin hazırlanması Müəssisələrin istehsal fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının  təkmilləşdirilməsi Tikinti işlərinin həcminin dəyişməsinin qimətləndirilməsi
üçün vacib sayılan natura və dəyər göstəricilərinin əldə edilməsi
Dövlət Statistika  Komitəsi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura  Komitəsi 2012-ci il
1.23. Mənzil-kommunal  təsərrüfatı üzrə həyata keçirilən islahatların monitorinqi üçün göstəricilər  sisteminin yaradılması və monitorinqin təşkili Mənzil-kommunal  təsərrüfatındakı islahatların informasiya təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsi Mənzil-kommunal  sektorundakı islahatların gedişini əks etdirən yeni statistik göstəricilərin hazırlanması, monitorinqin nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika  Komitəsi 2011-
2012-ci illər
1.24. Tullantılar üzrə statistikanın  təkmilləşdirilməsi və göstəricilər  sisteminin yaradılması Tullantılar üzrə yeni təsnifatın hazırlanması və bu sahədə statistik məlumatların əldə edilməsi Tullantıların statistikasına aid beynəlxalq standartlara cavab verən məlumatların toplanması Dövlət Statistika  Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2008-2009-cu illər
1.25. Nəqliyyat statistikası sahəsində elektron informasiya bazasının yaradılması Nəqliyyatın inkişafını xarakterizə edən mövcud statistik məlumatların unifikasiyası və sistemləşdirilməsi Nəqliyyat kompleksi üzrə istifadəçilərin statistik informasiyaya olan tələbatını ödəyən  resursun mövcudluğu Dövlət Statistika  Komitəsi, Nəqliyyat Nazirliyi 2012-ci il
1.26. Avtomobil yollarının siyahıyaalınması metodologiyasının hazırlanması və siyahıyaalmanın təşkili Avtomobil yolları şəbəkəsi və hərəkət intensivliyi haqqında zəruri statistik məlumatların əldə edilməsi Muxtar respublikanın avtomobil yolları, nəqliyyatın hərəkəti və axını haqqında yeni məlumatların mövcudluğu, siyahıyaalmanın nəticələrinin nəşr olunması Nəqliyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika  Komitəsi 2010-2011-ci illər
1.27. Fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla yük avtomobili nəqliyyatı sahəsində  statistik müşahidənin aparılması Muxtar respublikada yük avtomobili nəqliyyatı statistikasını beynəlxalq metodoloji tövsiyələr əsasında təşkil etməklə, aktual məlumatların əldə edilməsi Avtomobil nəqliyyatı statistikası üzrə Avropa Birliyi ölkələri ilə  müqayisə oluna biləcək yeni
statistik məlumatların hazırlanması və nəşri
Dövlət Statistika  Komitəsi, Nəqliyyat Nazirliyi 2009-cu il
1.28. Ev təsərrüfatlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadəyə dair monitorinqin aparılması Muxtar respublika əhalisinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı və ondan istifadənin vəziyyətinin statistik öyrənilməsi İKT-də inkişaf proseslərinin izlənməsinə şərait yaradan, habelə informasiya cəmiyyəti statistikası üzrə müvafiq məlumatların mövcudluğu, monitorinq nəticələrinin nəşr edilməsi Dövlət Statistika  Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2008-ci il
1.29. İnformasiya cəmiyyəti  üçün statistik məlumat bazasının yaradılması və bu sahə üzrə metodoloji əsasların hazırlanması İqtisadiyyatın sahələrində, əhalidə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərin sistemləşdirilməsi, bu məlumatlardan istifadə imkanlarının genişləndirilməsi İnformasiya cəmiyyəti  üzrə statistik məlumatdan istifadənin asanlaşdırılması, bütün istifadəçi qrupların məlumat bazasına açıq girişin verilməsi Dövlət Statistika  Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2010-cu il
1.30. Ticarət şəbəkəsində elektron ticarət üzrə statistik müşahidənin metodologiyasının hazırlanması və onun statistikasının təşkili Muxtar respublikada elektron ticarətin inkişaf meyillərinin öyrənilməsi, onun müəssisələrin fəaliyyətinə və cəmiyyətə təsirinin müəyyənləşdirilməsi Ticatər şəbəkəsində İKT-nin, o cümlədən, ticarətin rolunun qiymətləndirilməsi üzrə statistik məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika  Komitəsi, İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi 2012-ci il
1.31. Ticarət şəbəkəsində əhaliyə satılan malların strukturunda idxal mallarının xüsusi çəkisinin müəyyənləşdirilməsi üzrə metodologiyanın hazırlanması və müayinənin keçirilməsi Şəhər və rayonlar üzrə satılan istehlak mallarının mənşəyi barədə statistik göstəricilərin əldə edilməsi Şəhər və rayonların ticarət şəbəkələrində satılmış malların strukturu barədə yeni göstəricilərin mövcudluğu və Dövlət Statistika  Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika  Komitəsi, İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi 2008-ci il
1.32. Əmək bazarının müayinəsi metodundan istifadə etməklə, sahibkarlıq subyektlərinin və ev təsərrüfatlarının qeyri-formal fəaliyyətinin statistik tədqiqi metodologiyasının hazırlanması və müayinələrin aparılması Müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi, statistik göstəricilər sisteminin və əlavə hesablamaların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması Muxtar respublikada müşahidə olunmayan iqtisadi fəaliyyətin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri və ev təsərrüfatları üzrə miqyasına dair MHS-93-ün tələblərinə uyğun olaraq, daha dəqiq
qiymətləndirilmiş məlumatların mövcudluğu,  müayinə nəticələrinin nəşri
Dövlət Statistika  Komitəsi, İqtisadi İnkişaf  Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2008-2009-cu illər
1.33. İqtisadiyyat, iqtisadi fəaliyyət növləri və müəssisələr üzrə əmək məhsuldarlığı göstəricilərinin hesablanması metodologiyasının hazırlanması Məhsul buraxılışı və istehsal amilləri məsrəfləri arasındakı nisbətin statistik tədqiqi Əmək məhsuldarlığı üzrə statistik göstəricilərin əldə edilməsi və yayılması Dövlət Statistika  Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2008-ci il
1.34. Turist obyektləri müştərilərinin uçotu üzrə metodologiyanın təkmilləşdirilməsi və müayinənin aparılması Muxtar respublikada turizmin inkişafının statistik informasiya təminatının yaxşılaşdırılması Daha çox müştərisi olan turist obyektlərinin infrastrukturu, onların inkişafına sərmayə qoyuluşları və s. yeni statistik göstəricilərin mövcudluğu, müayinə nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2010-cu il
1.35. Turizmin inkişafını kompleks xarakterizə edən statistik göstəricilər sisteminin yaradılması Turizmin inkişafının əsas göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi Özündə turizmin inkişafını tam səciyyələndirməyə imkan verən sistemləşdirilmiş statistik göstəricilərin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2009-cu il
1.36. Reklam xidmətlərinin statistikası üzrə əsas göstəricilər sisteminin və metodologiyanın hazırlanması Reklam bazarının statistik tədqiqi Reklam bazarının vəziyyətini xarakterizə edən yeni məlumatların mövcudluğu və nəşri Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
1.37. Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin iqtisadi əmək fəaliyyətinə cəlb olunması şərtləri barədə statistik müşahidənin proqram və metodologiyasının hazırlanması və keçirilməsi Əlillərin məşğulluq problemlərinin statistik öyrənilməsi, əlillərin potensial imkanlarından istifadəyə dair məlumatların əldə edilməsi Sağlamlıq imkanları məhdud olan əhalinin sayı, tərkibi haqqında və digər məlumatların mövcudluğu, müayinə nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi 2011-ci il
1.38. Məşğul əhalinin iş vaxtına dair statistik müayinənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi İqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin iş vaxtı haqqında yeni statistik məlumatların əldə edilməsi İqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin faktiki işlənmiş və normal iş saatları, iş vaxtından əlavə vaxtda, gecə vaxtı və bayram günlərində görülən işə dair yeni məlumatların mövcudluğu və həmin məlumatların Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2009-cu il
1.39. Müəssisələrin maliyyə statistikası hesabatlarının yenidən qurulması Maliyyə statistikasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması Beynəlxalq standartlara cavab verən maliyyə statistikasının mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2012-ci il
1.40. Əsas kapitalın istehlakının qiymətləndirilməsinin metodoloji əsaslarının hazırlanması Əsas kapitalın istehlakının qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi Əsas kapitalın istehlakına dair yeni göstəricilərin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2011-ci il
1.41. Maliyyə-sənaye qrupları, holdinq, transmilli korporasiyalar  və digər birliklərin fəaliyyətinin müşahidəsi üzrə metodoloji əsasların hazırlanması və statistik uçotunun təşkili Maliyyə-sənaye qrupları,  holdinq, transmilli korporasiyalar  və digər birliklərin fəaliyyətinin statistik tədqiqi Maliyyə-sənaye qrupları,  holdinq  və digər birliklərin fəaliyyəti haqqında yeni statistik məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-2009-cu illər
1.42. Qiymətli kağızların hərəkəti və onların iqtisadiyyatın sektorları üzrə bölüşdürülməsi üzərində statistik müşahidənin təşkilinə dair metodoloji tövsiyələrin hazırlanması Qiymətli kağızların hərəkətinin izlənilməsi Yekun statistik göstəricilərin formalaşdırılmasında qiymətli kağızların hərəkəti və onlardan əldə edilən gəlirlərə dair statistik məlumatlardan istifadə edilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi 2010-cu il
1.43. İstehlak qiymətləri indeksinin hesablanması üçün qiymətlərin qeydiyyatı prosedurunun təkmilləşdirilməsi, ticarət təşkilatlarının seçmə məcmusunun formalaşdırılması üzrə metodoloji tövsiyələrin hazırlanması Beynəlxalq müqayisələrin təmin edilməsi, qiymətlərin qeydiyyatı prosedurunun Avropa Birliyi ölkələrindəki oxşar prosedura uyğunlaşdırılmasının başa çatdırılması Qiymətlərin qeydiyyatı aparılan ticarət təşkilatlarının seçmə məcmusunun formalaşdırılması üzrə yeni metodoloji qaydaların mövcudluğu və istifadəsi Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-2009-cu illər
1.44. İstehsalçı qiymətlərinin statistik müşahidəsinə dair metodologiyanın təkmilləşdirilməsi İstehsalçıların qiymət indekslərinin hesablanması işlərinin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılması, sənaye, nəqliyyat və rabitə statistikası məlumatlarının deflyasiya imkanlarının yaxşılaşdırılması İstehsalçı qiymətlərinin statistik müşahidə dairəsini genişləndirməklə, onların sənaye xarakterli xidmətlər, şəhər və rayonlar və kiçik sahibkarlıq subyektləri bölgüsündə işlənib hazırlanması, daha keyfiyyətli məlumatların mövcudluğu, yeni indekslərin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-2009-cu illər
1.45. Tənzimlənən qiymət və tariflərin statistik metodologiyasının yaradılması Qiymət və tariflər statistikasının təkmilləşdirilməsi Tənzimlənən qiymət və tariflərə dair Avropa standartları səviyyəsində hesablanmış yeni məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2012-ci il
1.46. Ticarət məntəqələrində qiymət artımına təsir göstərən amillərin müəyyən edilməsinə dair müayinənin aparılması “Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 31 may tarixli 242 nömrəli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası Qiymət artımına təsir göstərən süni amillərin aşkar edilməsi, onların aradan qaldırılmasına dair təkliflərin hazırlanması Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-ci il
1.47. Şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən göstəricilər sisteminin hazırlanması, əsas göstəricilərin elektron məlumat bazasının yaradılması və Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Qəbul olunmuş inkişaf proqramlarının icrasının statistik məlumat təminatının, şəhər və rayonlarda baş verən hadisə və proseslərin rəsmi statistik məlumatlarda əks olunmasının adekvatlılığının təmin edilməsi Statistikanın bütün sahələri üzrə elektron məlumat bazalarının şəhər və rayonlar üzrə bölgüdə mövcudluğu, statistik məlumat istifadəçilərinin məlumat bazasına internet vasitəsilə sərbəst girişi Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009-cu il
1.48. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqi Ayrı-ayrı əmtəə və xidmətlər bazarında inhisarçılığın, təmərküzləşmə səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi İnhisarçı müəssisələrin Dövlət reyestrinin məlumatlarının aktuallaşdırılması, qiymətlərin dinamikasına təsir göstərən inhisar amillərinə dair aktual məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009-cu il
II. Xarici sektor statistikası sahəsində statistik müşahidələrin, statistik göstəricilərin və onların metodologiyasının təkmilləşdirilməsi
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
2.1. Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük yük bəyannaməsinin tərtib edilməsi tələb olunmayan, idxal və ixrac edilən malların həcminin (dəyərinin) müəyyənləşdirilməsi metodologiyasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə müayinənin aparılması Tədiyə balansının statistik informasiya təminatının yaxşılaşdırılması İdxal-ixraca dair daha dolğun statistik məlumatların mövcudluğu və həmin məlumatların Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Milli Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi 2009-cu il
2.2. Mallar, mal qrupları, ölkələr üzrə illik idxal və ixrac göstəriciləri əsasında xarici ticarət statistikası üzrə elektron məlumat bazasının yaradılması Xarici ticarət statistikasının elektron informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi Xarici ticarətin məlumat bazasına internet vasitəsilə bütün istifadəçilərin sərbəst girişi Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-2009-cu illər
2.3. Alternativ mənbələrin məlumatlarından istifadə etməklə, xarici investisiyalar üzrə göstəricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi və tətbiqi Tədiyə balansının statistik informasiya təminatının yaxşılaşdırılması Xarici investisiyalar üzrə daha təkmil statistik məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Milli Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009-cu il
2.4. Azad Ticarət sazişləri çərçivəsində həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatlarının ölkələr və mal qrupları üzrə bölgüsünün əldə edilməsinə dair proqram təminatının hazırlanması Azad Ticarət sazişləri çərçivəsində həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatlarının ölkələr və mal qrupları üzrə bölgüsünə dair məlumatların əldə edilməsi İstifadəçilərin Azad Ticarət sazişləri çərçivəsində həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatlarının ölkələr və mal qrupları üzrə bölgüsünə dair məlumatlarla təmin edilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-ci il
2.5. İdxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə  bölgüsünə, o cümlədən Sərbəst Dönərli Valyuta ilə hesablaşmalarının strukturuna dair məlumatların əldə olunması üçün proqram təminatının hazırlanması İdxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə bölgüsünə, o cümlədən Sərbəst Dönərli Valyuta ilə hesablaşmalarının strukturuna dair məlumatların əldə edilməsi İstifadəçilərin idxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə bölgüsünə, o cümlədən Sərbəst Dönərli Valyuta ilə hesablaşmalarının strukturuna dair məlumatlarla təmin edilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-ci il
2.6. İdxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə bölgüsünün ölkələr və mal qrupları üzrə strukturunun əldə edilməsinə dair proqram təminatının hazırlanması İdxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə bölgüsünün ölkələr və mal qrupları üzrə strukturunun əldə edilməsi İstifadəçilərin idxal-ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə bölgüsünün ölkələr və mal qrupları üzrə strukturuna dair məlumatlarla təmin edilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-ci il
2.7. Qeyri-dövlət xarici borcların uçotunun aparılması üzrə statistik göstəricilər sisteminin yaradılması və tətbiqi Xarici borc statistikasının təkmilləşdirilməsi Xarici sektor üzrə yeni statistik məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Milli Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi, Maliyyə Nazirliyi 2008-2012-ci illər
III. Sosial sektor və ekologiya statistikası sahəsində statistik müşahidələrin, statistik göstəricilərin və onların metodologiyasının təkmilləşdirilməsi
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
3.1. Qızların erkən nikaha daxil olması və rəsmi nikahdan kənar doğum hallarının öyrənilməsinə dair müayinənin keçirilməsi Muxtar respublikada qızların erkən nikaha daxil olması və rəsmi nikahdan kənar doğum hallarının statistik öyrənilməsi Muxtar respublikada qızların erkən nikaha daxil olması və rəsmi nikahdan kənar doğum hallarının öyrənilməsi haqqında aktual statistik məlumatların əldə edilməsi, müayinə nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət  Komitəsi 2010-cu il
3.2. Məktəb yaşında olan uşaqların məktəbdən yayınma səbəblərinin öyrənilməsinə dair müayinənin keçirilməsi Məktəb yaşında olan uşaqların məktəbdən yayınma səbəblərinin statistik öyrənilməsi Məktəb yaşında olan uşaqların məktəbdən yayınma səbəbləri haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi, müayinə nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi və Təhsil Nazirliyi 2011-ci il
3.3. Səhiyyə müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti, onların dərman və avadanlıqlarla təminatına dair statistik müayinənin keçirilməsi Səhiyyə müəssisələrində göstərilən xidmətin və səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki bazasının mövcud vəziyyətinin statistik öyrənilməsi Dövlət və qeyri-dövlət tibbi müəssisələrin fəaliyyəti haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi, müayinə nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, Səhiyyə Nazirliyi 2008-ci il
3.4. Səhiyyə statistikası üzrə məlumatların toplanmasının elektron şəbəkəsinin yaradılması Səhiyyə statistikası üzrə məlumatların toplanması sisteminin təkmilləşdirilməsi Səhiyyə Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi arasında yaradılmış elektron məlumat mübadiləsinin mövcudluğu Səhiyyə Nazirliyi,  Dövlət Statistika Komitəsi 2010-cu il
3.5. Pensiya təminatı, sosial müavinətlər və dövlət sosial yardımı statistikası üzrə kompleks göstəricilər sisteminin yaradılması və tətbiqi Pensiya təminatı və dövlət tərəfindən verilən sosial müavinətlərə dair statistik məlumatların bütün istifadəçilər üçün açıqlığının təmin edilməsi Pensiya təminatı, sosial müavinətlər və dövlət sosial yardımı üzrə statistik göstəricilər sisteminin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 2009-cu il
3.6. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında boşanma hallarının səbəblərinin öyrənilməsinə dair” seçmə statistik müayinənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi Muxtar respublikada boşanmaların səbəblərinin öyrənilməsi Muxtar respublikada boşanma hallarının səbəblərinə dair statistik məlumatların əldə edilməsi və müayinənin nəticələrinin istifadəçilər arasında yayılması Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət  Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi 2011-ci il
3.7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafını əks etdirən kompleks statistik göstəricilər sisteminin hazırlanması və tətbiqi, təhsilə çəkilən xərclərin qiymətləndirilməsinin elmi əsaslandırılmış metodikasının hazırlanması Muxtar respublikadaxili istifadəçilərin və beynəlxalq təşkilatların ehtiyaclarını ödəyə bilən təhsil statistikası məlumatlarının hazırlanması Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafını əks etdirən yeni statistik göstəricilərin (bir şagirdin, tələbənin təhsilinə çəkilən xərclər və s.) mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Təhsil Nazirliyi, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri 2009-cu il
3.8. Gündüz ümumtəhsil məktəblərinin qış mövsümünə hazırlığı, onların maddi-texniki bazası və pedaqoji kadrlarla təminatına aid statistik müayinənin keçirilməsi Gündüz ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının mövcud vəziyyətinin statistik öyrənilməsi Gündüz ümumtəhsil məktəblərinin qış mövsümünə hazırlığı, onların maddi-texniki bazası və pedaqoji kadrlarla təminatına aid  aktual statistik məlumatların əldə edilməsi, müayinə nəticələrinin nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, Təhsil Nazirliyi 2008-2012-ci illər
3.9. Mədəniyyətin müxtəlif sahələrində statistik müşahidələrin aparılmasının təkmilləşdirilməsi üzrə metodoloji tövsiyələrin hazırlanması, mədəniyyət sahəsinin əsas göstəricilərinə dair elektron məlumat bazasının yaradılması Mədəniyyət statistikası üzrə məlumatların toplanması və yayımlanması sisteminin təkmilləşdirilməsi Mədəniyyətin müxtəlif sahələrinin inkişafını əks etdirən sistemləşdirilmiş elektron məlumatlarına istifadəçilərin internet vasitəsilə açıq girişi Dövlət Statistika Komitəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2012-ci il
3.10. Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair statistik müşahidənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi Muxtar respublika əhalisinin fasiləsiz təhsildə iştirakı prosesinin statistik öyrənilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında fasiləsiz təhsilin inkişaf meyillərini əks etdirən statistik göstəriciləri tətbiq etməklə, yeni məlumatların əldə edilməsi və Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
3.11. Elmi təşkilatların fəaliyyətinin kompleks statistik qiymətləndirilməsinə dair metodologiyanın hazırlanması Elm statistikası göstəricilərinin inkişaf etdirilməsi Elmi tədqiqatların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün statistik göstəricilərin, onların tərkibi və hesablanma metodikasının mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi 2009-cu il
3.12. Avropa Birliyi ölkələrindəki müşahidə təcrübəsinə uyğun olaraq, innovasiya fəaliyyəti üzərində statistik müşahidənin proqram və alətlərinin yeniləşdirilməsi, kiçik müəssisələrin innovasiya potensialının statistik öyrənilməsinə dair müayinənin təşkili Muxtar respublikada innovasiya prosesləri üzərində statistik müşahidə sisteminin genişləndirilməsi Kiçik sahibkarlıq subyektlərində baş verən innovasiya və yeni texnologiyalar haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi və onun Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi 2011-ci il
3.13. Meşə resurslarının qorunması, təkrar istehsalı və onlardan istifadəyə dair statistik göstəricilər sisteminin və onların formalaşdırılması metodologiyasının təkmilləşdirilməsi Meşəçilik üzrə statistik göstəricilər sisteminin inkişaf etdirilməsi Meşə resurslarından istifadə, onların təkrar istehsalı və qorunmasını əks etdirən keyfiyyətli statistik məlumatların mövcudluğu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi 2012-ci il
3.14. Ev təsərrüfatlarında yaranan tullantılar haqqında statistik göstəricilər sisteminin hazırlanması Ev təsərrüfatlarının tullantıları üzərində statistik müşahidənin təşkili Ev təsərrüfatlarının tullantıları haqqında statistik məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi,  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, bələdiyyələr 2010-cu il
3.15. Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə investisiya qoyuluşlarının öyrənilməsinə dair statistik müayinənin keçirilməsi Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlar statistikasının təkmilləşdirilməsi Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə investisiya qoyuluşu haqqında məlumatların mövcudluğu və onların Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2011-ci il
3.16. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin qorunması statistikasının göstəricilər sisteminin hazırlanması Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlar statistikasının təkmilləşdirilməsi Beynəlxalq standartlara uyğun, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin qorunması üzrə məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2011-ci il
3.17. Muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafını əks etdirən statistik göstəricilər sisteminin yaradılması Bədən tərbiyəsi və idman statistikasının inkişaf etdtirilməsi Bədən tərbiyəsi və idman statistikasına dair müasir tələblərə cavab verən statistik məlumatların mövcudluğu Gənclər və İdman Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi 2010-cu il
IV. İqtisadi-statistik təsnifatlar sisteminin inkişafı
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
4.1. Avropa Birliyinin İqtisadi Fəaliyyət Növləri (İFN), Məhsul və Sənaye Məhsulları Təsnifatlarının (SMT)
2007-ci il versiyasına uyğun olaraq, İqtisadi fəaliyyət növləri, Məhsul və Sənaye məhsullarının statistik təsnifatlarının versiyalarının yenidən hazırlanması üçün təkliflərin verilməsi
İqtisadi və sosial təsnifatların 2007-ci il versiyalarında nəzərdə tutulan qlobal dəyişiklikləri nəzərə almaqla, təsnifatların Avropa Birliyi təsnifatlarına uyğunluğunun təmin edilməsi Avropa Birliyi İqtisadi Fəaliyyət Növləri (İFN), Məhsul və Sənaye Məhsulları Təsnifatlarının (SMT) yeni versiyalarına uyğun olaraq, statistik məlumatların yeni struk­turda işlənib hazırlanması, Avropa Birliyi ölkələrinin iqtisadiyyatı ilə birbaşa müqayisələr aparmaq imka­nını verən göstəricilərin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-2009-cu illər
4.2. İqtisadi fəaliyyət növləri, məhsul və sənaye məhsulları təsnifatlarının 2008-ci ilədək qüvvədə olan və yeni versiyaları arasında keçid “açarlarının” (kodlaşdırma sistemi, xüsusi proqram təminatı və s.) hazırlanması və tətbiqi üçün təkliflərin verilməsi İqtisadi fəaliyyət növləri, məhsul və sənaye məhsulları təsnifatlarının köhnə və yeni strukturlarında hesablanmış dinamika sıraları göstəricilərinin müqayisəliliyinin təmin edilməsi İFN, Məhsul və SMT-in köhnə strukturunda hesablanmış əvvəlki illərin göstəricilərinin bu təsnifatların yeni strukturuna uyğun yenidən hesablanması və nəşri Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2008-2009-cu illər
4.3. BMT-nin geniş iqtisadi kateqoriyalar təsnifatı əsasında investisiya, aralıq və istehlak mallarının təsnifatının işlənib hazırlanması üçün təkliflərin verilməsi Makroiqtisadi göstəricilərin beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin edilməsi Statistik müqayisələrin aparılmasına imkan verən yeni makroiqtisadi göstəricilərin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2010-cu il
4.4. Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən xərclər təsnifatının yaradılması və tətbiqi üçün təkliflərin verilməsi Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən xərclərin təsnifatının hazırlanması və statistika təcrübəsində tətbiqi Yeni təsnifatın strukturuna uyğun olaraq, ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən xərclərə dair məlumatların Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2011-ci il
4.5. Faydalı qazıntılar və yeraltı suların təsnifatının hazırlanması Faydalı qazıntılar və yeraltı sulara dair ətraf mühit statistikasının təkmilləşdirilməsi Beynəlxalq təsnifləşdirməyə uyğun olaraq faydalı qazıntı və yeraltı suların təsnifləşdirilməsinə imkan verən təsnifatın mövcudluğu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
4.6. Avropa Birliyinin məşğulluq təsnifatının 2007-ci il versiyasına uyğun olaraq, məşğulluq təsnifatının yeni versiyasının hazırlanması üçün təkliflərin verilməsi BMT-nin məşğulluq təsnifatında 2007-ci il versiyasında nəzərdə tutulan qlobal dəyişiklikləri nəzərə almaqla, təsnifatların Avropa Birliyi təsnifatlarına uyğunluğunun təmin edilməsi Əmək statistikası sahəsində məlumatların Avropa Birliyi  ölkələrinın məlumatları ilə birbaşa müqayisə etmək imkanını verən göstəricilərin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2010-cu il
4.7. Bələdiyyələrin statistik ərazi təsnifatının hazırlanması Yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti üzərində rəsmi statistika müşahidəsinin təkmilləşdirilməsi Bələdiyyələr haqqında daha ətraflı statistik məlumatların mövcudluğu, nəşri və yayımlanması Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları 2009-cu il
4.8. Makroiqtisadi hadisə və proseslərin monitorinqinın təşkili və keçirilməsi Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi, təhlili və proqnozlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin təhlili, qiymətləndirilməsi və proqnozuna dair sistemin mövcudluğu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi 2012-ci il
4.9. İKT məhsulları və xidmətləri üzrə təsnifatların hazırlanması İKT statistikasının təkmilləşdirilməsi Yeni təsnifatın strukturuna uyğun olaraq, İKT üzrə məlumatların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2010-2011-ci illər
V. Statistik müşahidələrin müasir metodlarının tətbiqi
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
5.1. Statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının yeni tələblərinə (müəssisələr qruplarının uçotu, maliyyə əlaqələrinin əks olunması və s.) uyğun olaraq, statistik registrin aparılması və formalaşdırılması üzrə metod və təlimatların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi Statistik məsələlərin həlli üçün təsərrüfat subyektlərinin statistik registrindən istifadə edilməsi Statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının yeni tələblərinə uyğun statistik məsələlərin həlli Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər
5.2. Dövlət Statistika Komitəsinin statistik vahidlərin dövlət registri əsasında istifadəçilər üçün elektron informasiya sisteminin yaradılması, onun aparılması və tətbiqinə dair metodoloji tövsiyələrin işlənib hazırlanması Muxtar respublika daxilində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təşkil olunan statistik müşahidələrin əlaqələndirilməsi Muxtar respublikada statistik müşahidələrin keçirilməsində statistik vahidlərin dövlət registrindən vahid informasiya ehtiyatı kimi istifadə edilməsi Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
5.3. Sosial statistika sahəsində müasir seçmə metodların tətbiqinə əsaslanmaqla, müəssisə və əhali müayinələrində seçmə məcmunun əlaqələndirilməsi və rotasiya metodologiyasının işlənib hazırlanması və tətbiqi Statistik informasiyanın keyfiyyətinin artırılması və respondentlərə düşən hesabat yükünün azaldılması Sosial statistika sahəsində seçmə metodlarının vahid metodologiyasının mövcudluğu, sosial sahədə təşkil olunan seçmə müşahidələrin elmi əsaslandırılmış metodologiya əsasında aparılması Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
5.4. Kənd təsərrüfatı statistikası da daxil olmaqla, müəssisələr statistikası üzrə seçmə statistik müşahidələrin aparılmasının yeni qaydalarının hazırlanması Statistik informasiyanın keyfiyyətinin artırılması və sahibkarlara düşən hesabat yükünün azaldılması Seçmə statistik müşahidələrin aparılması üzrə vahid qaydaların mövcudluğu, iqtisadiyyatın sahələrində təşkil olunan seçmə müşahidələrin elmi əsaslandırılmış metodologiya əsasında aparılması Dövlət Statistika Komitəsi 2008-ci il
5.5. Rəsmi statistik müşahidələr çərçivəsində statistik məlumatların yığılmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və informasiya axınlarının optimallaşdırılması sisteminin işlənib hazırlanması Statistik müşahidələrin təşkilinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması Statistik müşahidələrin daha keyfiyyətli və səmərəli təşkil olunması Dövlət Statistika Komitəsi 2010-cu il
5.6. Təşkilatlar tərəfindən hesabatların elektron formada təqdim olunması proqramlarının və digər əyani vasitələrin hazırlanması və Dövlət Statistika Komitəsinin WEB-səhifəsində yerləşdirilməsi Rəsmi statistik məlumatların təqdim olunma prosedurunun asanlaşdırılması üçün imkanların yaradılması Hesabatların elektron formada təqdim olunmasına imkan verən proqram vasitələrinin, hesabatların müəssisə və təşkilatlar tərəfindən statistika orqanlarına elektron formada ötürülməsi imkanlarının mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2009-2012-ci illər
5.7. Statistika orqanlarına müəssisə və təşkilatlardan (kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla) kağız formada daxil olan hesabatların elektron formaya keçirilməsi Rəsmi statistik məlumatların təqdim olunma prosedurunun müasirləşdirilməsi və asanlaşdırılması Sahibkarlarla statistika orqanları arasında məlumat ötürülməsi münasibətlərinin yeni, müasir səviyyədə olması, statistik məlumatların emalı prosesinə sərf olunan vaxta qənaət Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər
VI. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının hazırladığı statistik informasiya resurslarının inteqrasiya və harmonizasiyası(uyğunlaşdırılması)
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
6.1. İdarələrarası statistik-informasiya sisteminin informasiya hesablama strukturunun yaradılması Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya sistemlərinin texnoloji və texniki uyğunlaşmasına nail olunması İdarələrarası statistik informasiya sisteminin yaradılması üçün əsas zəminlərin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2009-cu il
6.2. İdarələrarası informasiya-statistika sisteminin  yaradılması və tətbiqi Dövlət idarəetmə orqanları arasında elektron məlumat mübadiləsinin təşkili, istifadəçilərin keyfiyyətli statistik məlumatlarla təmin edilməsi İdarələrarası informasiya-statistika elektron sisteminin mövcudluğu, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sistemə sərbəst girişi Dövlət Statistika Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2010-2011-ci illər
VII. Statistik informasiyaların yığılması, işlənməsi, saxlanması və yayılması sisteminin yeniləşdirilməsi
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
7.1. Məlumat texnologiyası tələblərinin dövlət statistika orqanları sistemində həyata keçirilməsi Statistika sisteminin bütün səviyyələrində elektron məlumat mübadiləsinə nail olunması Korporativ məlumat şəbəkəsinin mövcudluğu, informasiya-hesablama sisteminin inkişafının texniki layihəsinin layihə-texnoloji həllinin bütün statistika sistemində tətbiqi Dövlət Statistika Komitəsi 2012-ci il
7.2. Müasir hesablama infrastrukturunun fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə standart proqram təminatı paketlərinin və texniki vəsaitlərin alınması Statistika sahəsində mütərəqqi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının praktikada tətbiqi Dövlət Statistika Komitəsi sistemində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini təmin edən müasir texniki və lisenziyalı proqram (SPSS, SAS və s.) vasitələrinin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər
7.3. Statistik məlumatların yığılması, saxlanması, yayılması və təhlili üçün yeni informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi Statistik məlumatların yığılması, işlənməsi və yayılması sisteminin inkişaf etdirilməsi İstifadəçilərə məlumatların buklet, çevik səhifə, nəşr materialları, WEB-səhifə vasitəsi ilə çatdırılma imkanlarının mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər
7.4. İlkin statistik məlumatların konfidensiallığının təmin edilməsi və saxlanmasının avtomatlaşdırılmış texnologiyasının işlənib hazırlanması və tətbiqi İlkin məlumatların və serverlərdə yerləşən məlumat bazalarının tam qorunmasına nail olmaq İlkin statistik məlumatların konfidensiallığının təmin edilməsi üzrə elektron sistemin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
7.5. Statistika orqanlarına daxil olan informasiya üzrə (hesabat, müayinə, sorğu, monitorinq və digər məlumatlar) məlumat bazasının yaradılması və inkişaf etdirilməsi Statistika orqanlarına daxil olan informasiyanın sistemləşdirilməsi və vahid şəkildə idarə edilməsi Statistikanın bütün sahələri üzrə məlumat bazalarının mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2010-cu il
7.6. Dövlət orqanlarının informasiya texnologiyaları şəbəkələrinə qoşulmasının təşkili İnternetdən istifadə imkanlarının artırılmasına nail olunması Dövlət idarəetmə orqanları arasında çevik məlumat mübadiləsinin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2008-2010-cu illər
7.7. Məlumat bazasının inkişaf etdirilməsi və JAVA texnologiyasına əsaslanan “imtiyazlı müştəri” üsulunun tətbiq edilməsi Rayon və şəhət statistika orqanlarında proqram vasitələrindən istifadə imkanlarının artırılması Metodoloji göstəricilərdən istifadə imkanlarının mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il
7.8. Şəhər və rayonlarda bir çox ərazi vahidlərini birləşdirən məlumat şəbəkələrinin qurulması və digər texniki vasitələrlə bu mərkəzlərin təmin edilməsi Altsəviyyələrdə məlumat mübadiləsi və ərazi vahidi üzrə yekunların əldə edilməsi imkanlarının artırılması Şəhər və rayon mərkəzlərində qurulmuş məlumat şəbəkələrinin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2011-ci il
7.9. Məlumatın işlənməsində yeni texnologiyaların tətbiqinə nail olmaq üçün statistika sisteminin avadanlıqlarının yeniləşdirilməsi Müasir texnologiyaların tətbiqinə və kadr potensialının səviyyəsinin artırılmasına nail olunması Statistika sisteminin bütün struktur vahidlərinin yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi imkanlarının mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər
7.10. Dövlət Statistika Komitəsinin elektron kitabxanasının yaradılması Müasir texnologiyaların tətbiqi, statistik nəşrlərdən istifadənin asanlaşdırılması Bütün istifadəçilərin elektron kitabxana resurslarına internet vasitəsilə sərbəst və pulsuz girişi Dövlət Statistika Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 2009-2010-cu illər
VIII. Statistik informasiyanın istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə sisteminin inkişafı
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
8.1. Statistik məlumat istifadəçilərinin müxtəlif qruplarını əhatə etməklə, istifadəçilərin müayinəsinin aparılması proqramının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi Rəsmi statistikaya tələbatın dəqiqləşdirilməsi, statistik informasiyanın istifadəçilərə çatdırılması prosesinin təkmilləşdirilməsi İstifadəçilərin strukturu, onların hansı məlumatlara daha çox maraq göstərmələri və digər məlumatların mövcudluğu və onların Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında yerləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsi 2010-cu il
8.2. Rəsmi statistikaya inamın yüksəldilməsinə yönəldilmiş məlumat-izahat işləri proqramının hazırlanması və praktiki fəaliyyətdə tətbiqi Cəmiyyətdə statistik məlumatlara inamın artırılmasına nail olunması Rəsmi statistika orqanlarının fəaliyyətini izah edən, kütləvi mətbuat vasitələrində dərc olunmuş məqalələr, çıxışlar, çəkilmiş videoçarxlar, reklamların və digər məhsulların mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2012-ci il
8.3. Yeni texnologiyaların tətbiqi əsasında Dövlət Statistika Komitəsinin WEB-səhifəsinin inkişaf etdirilməsi, respondentlərlə qarşılıqlı əlaqənin WEB-səhifə vasitəsi ilə həyata keçirilməsi Statistika orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı respondentləri maraqlandıran məsələlərin WEB-səhifədə “sual-cavab” rejimində müzakirəsi, istifadəçilərlə ünsiyyətin asanlaşdırılması Daim yeniləşən WEB-səhifənin, respondentlərlə qarşılıqlı əlaqənin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər
IX. Beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
9. Statistikanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təşkil olunmuş beynəlxalq seminarlarda və konfranslarda iştirak edilməsi Muxtar respublikada rəsmi statistikanın inkişafı üçün daha geniş biliklərin əldə edilməsi Avropa standartlarına uyğun, müqayisə oluna bilən statistik göstəricilərin istehsalı üçün yeni biliklərin əldə olunması və mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi 2008-2012-ci illər
X. Yerli statistika orqanlarınınn iş şəraitinin yaxşılaşdırılması
Sıra №-si Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Gözlənilən nəticələr İcraçı təşkilatlar İcra müddəti
10.1. Statistika idarələrinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması: Yerli statistika orqanları üçün mütərəqqi İKT ilə təchiz edilmiş, müasir iş şəraiti olan binaların inşası Yerli statistika orqanları işçilərinin müasir tələblərə cavab verən iş şəraitinin mövcudluğu Dövlət Statistika Komitəsi  
10.1.1. Babək Rayon Statistika İdarəsi       2008 ci il
10.1.2. Şahbuz Rayon Statistika İdarəsi       2009-cu il
10.1.3. Şərur, Kəngərli rayon statistika idarələri       2010-cu il
10.1.4. Ordubad Rayon Statistika İdarəsi       2011-ci il
10.1.5. Sədərək, Culfa rayon statistika idarələri       2012-ci il