Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə
predmeti
2021-ci ilin
yanvar-aprel ayları,
faktiki
2020-ci ilin
yanvar-aprel ayları,
faktiki
2021-ci ilin yanvar-aprel
ayları 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,
faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
758 840,8
743 026,8
100,7*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
1 643,2
1 615,3
101,7
  Sənaye məhsulu, min manat
344 811,5
337 363,0
101,1*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
293 718,3
290 340,1
101,2
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
44 297,5
42 248,0
103,3*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
4 691,5
4 665,4
100,6
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
19 394,2
17 652,7
109,9
      o cümlədən mobil rabitə
14 296,5
14 071,6
101,6
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
419 425,7
418 807,9
99,3*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
57 838,7
57 910,0
99,1*
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
536,3
519,3
103,3

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2021 və 2020-ci illərin yanvar-mart ayları göstəricisi

           1 aprel 2021-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 1775 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 461991 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA