Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə
predmeti
2021-ci ilin
yanvar-may ayları,
faktiki
2020-ci ilin
yanvar-may ayları,
faktiki
2021-ci ilin yanvar-may
ayları 2020-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən,
faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
1 024 906,3
1 007 285,5
100,4*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
2 218,9
2 189,8
101,3
  Sənaye məhsulu, min manat
459 458,5
450 876,5
101,0*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
406 222,2
404 425,2
100,4
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
59 320,0
57 105,7
102,9*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
5 824,4
5 804,0
100,4
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
23 920,9
21 931,1
109,1
      o cümlədən mobil rabitə
17 665,1
17 449,7
101,2
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
563 531,6
565 652,3
98,7*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
74 575,2
75 924,9
97,4*
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
536,3
519,9
103,2

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2021 və 2020-ci illərin yanvar-aprel ayları göstəricisi

           1 may 2021-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 1818 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 462112 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA